WhatsApp
Yükleniyor...

Aydınlatma Metni

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Kurumsal Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Vatanweb.net - Vatan Dijital Medya Danışmanlığı

Aydınlatma Metni

Bu sözleşme 10.02.2022 tarihinde güncellenmiştir.

Vatanweb.net Aydınlatma Metni6698 Sayılı kişisel verilerin koruması kanunu (“KVKK”) Usul ve esasları uyarınca kişisel verilerinizin korunması hakkında müşteri aydınlatma metni.

Vatanweb.net, olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Vatanweb.net, olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil,

Vatanweb.net, ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek,

muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından çıkartılan kanun sınırları çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme AmaçlarıKişisel verileriniz, Vatanweb.net, tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber;

otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Vatanweb.net'in ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. Ayrıca, Vatanweb.net,

hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.Toplanan kişisel verileriniz,

Vatanweb.net, tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, Vatanweb.net, tarafından sunulan ürün ve

hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Vatanweb.net'in ve Vatanweb.net, ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve

ticari güvenliğinin temini, Vatanweb.net'in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Vatanweb.net'in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla

KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Vatanweb.net, tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Vatanweb.net,

tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Vatanweb.net'in ve Vatanweb.net,

ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Vatanweb.net'in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Vatanweb.net'in insan

kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda,

yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Vatanweb.net, tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Vatanweb.net'in

sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.Kişisel Veri Sahibinin

KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Vatanweb.net'e iletmeniz durumunda,

Vatanweb.net, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde,

Vatanweb.net, tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında

kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel

verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren

sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak

işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi,

yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Vatanweb.net'e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için,

başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Vatanweb.net'a iletmeniz gerekmektedir.

Ayrıntılı Metin ve Kişisel Veri İşlemlerinizle ilgili Bizimle 0 (507) 507 4377 den veya iletisim@vatanweb.net iletişim bilgilerinden irtibata geçebilirsiniz.